Mata kuliah hukum Islam merupakan mata kuliah wajib 2 sks semester 3.Pada mata kuliah hukum Islam ini akan dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut;

1)Pengertian hukum Islam. 2)Ruang lingkup dan ciri-ciri hukum Islam. 3) Tujuan hukum Islam. 4) Sumber-sumber hukum Islam. 5) Asas – Asas hukum Islam. 6) Al-ahkam al-khamsah.7) Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. 8) hukum Islam di Indonesia. 9) Peradilan Agama. 10) Kompilasi Hukum Islam